reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1210 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarka odpadowa w mieście Lubań


Obecnie Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich posiada 162 szt. pojemników do segregacji odpadów typu LUDMER, o pojemności 1-1,5 m3, które są ustawione w różnych częściach miasta.

Realizator

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lwówecka 8 59-8000 Lubań
Telefon: (075) 646 44 69;


Więcej informacji: http://www.luban.pl

Opis systemu odbioru odpadów zmieszanych od ludności


Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich położone jest w administracyjnych granicach miasta Lubania, w południowej jego części, 3 km od centrum. Powstały, w wyrobisku poeksploatacyjnym kamieniołomu Księginki, zakład unieszkodliwiania odpadów posiada powierzchnię ok. 12,0 ha i pojemność 385 tys. m3 i spełnia wymogi nowoczesnego wysypiska odpadów komunalnych, pozwalając na realizację wszystkich elementów technologicznych (składowisko, hala segregacji odpadów, kompostownia odpadów oraz stanowiska rozbiórki odpadów wielkogabarytowych).

W Centrum Utylizacji Odpadów prowadzona jest, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, ewidencja ilościowa i jakościowa przyjmowanych odpadów. Ilość dowożonych odpadów ustala się poprzez określenie wagi brutto i tonażu pojazdu. Ewidencja ilości i jakości odpadów dowożonych do CUO umożliwia wykonanie zestawień dziennych, miesięcznych i rocznych, dotyczących masy oraz rodzaju odpadów dostarczanych przez dostawców.

Na składowisko przyjmowane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
 1. gospodarczo-bytowe (pochodzące z gospodarstw domowych, obiektów infrastruktury społecznej, itp.),

 2. wielkogabarytowe w postaci starych przedmiotów trwałego użytku, jak stare meble, materace, pralki, lodówki, opakowania tekturowe, itp.

 3. żużel i popiół,

 4. gruz budowlany i ziemia z wykopów,

 5. odpady przemysłowe o charakterze odpadów komunalnych,

 6. odpady zielone (trawę, liście, gałęzie - zrębkowane rębakiem do drewna).

Odpady dowożone są samochodami (śmieciarki, samochody kontenerowe) w rejon eksploatowanej części kwatery. Każdy rejon podzielony jest na działki robocze, których wielkość wynika z ilości dowożonych w ciągu dnia odpadów, przy zachowaniu odpowiedniego frontu rozładunkowego dla samochodów dowożących odpady. Wyładunek odpadów odbywa się na zagęszczanych odpadach. Odpady są na bieżąco niwelowane i zagęszczane kompaktorem (a w razie potrzeby spychem). Zauważane odpady problemowe i o walorach surowców wtórnych (opony, akumulatory, złom, tworzywa, butelki, itp.) zostają wysegregowane i zdeponowane w wydzielonym miejscu przeznaczonym do ich składowania.
Odpady o dużych rozmiarach poddawane są obróbce wstępnej, aby możliwe było ich zagęszczanie. Odpady silnie pylące zwilżane są wodą lub mieszane z odpadami wilgotnymi.
Po zagęszczeniu i uzyskaniu wymaganej grubości warstwy odpadów (do 1,5 m) na powierzchni działki roboczej, nakładana jest ok. 15 cm warstwa izolacyjna (piasek, ziemia). Warstwa takiej grubości, zabezpiecza przed rozwiewaniem lekkich frakcji odpadów, zapobiega rozprzestrzenianiu się owadów, utrudnia żerowanie gryzoni i ptactwa oraz ogranicza ewentualne zagrożenie pożarowe.
Składowanie odpadów organicznych np. odpadów roślinnych ze ścinek, z parków itp. oraz ich składowanie w formie pryzm przeprowadza się na placu dojrzewania kompostu.

Opis systemu selektywnej zbiórki odpadów, dostępności dla mieszkańców oraz wykorzystania wysegregowanych odpadówObecnie Centrum posiada 162 szt. pojemników do segregacji odpadów typu LUDMER, o pojemności 1-1,5 m3, które są ustawione w różnych częściach miasta. Wysegregowane "u źródła" surowce wtórne podlegają dalszej obróbce w budynku sortowni, gdzie została zlokalizowana linia sortownicza przeznaczona do doczyszczania wstępnie wyselekcjonowanych surowców wtórnych. Przenośnik sortowniczy znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu (kabina sortownicza), w której znajduje się 6 stanowisk ręcznego sortowania. Z sortowanych odpadów wybierane są zanieczyszczenia frakcji uznanej za główną. Frakcją główną np. przy selekcji tworzyw sztucznych są butelki PET, a dodatkowo mogą być folie, opakowania po chemii gospodarczej i olejach, opakowania szklane. Zanieczyszczenia wybierane są do 8 pojemników o pojemności 1,1 m3. Po przejściu przez taśmę sortowniczą frakcja główna trafia na taśmę przenośnika wysypowego kierującego materiał do kontenera zbiorczego a dalej za jego pomocą trafiają do dalszej obróbki. Wyselekcjonowane frakcje podlegają dalszej obróbce poprzez rozdrabnianie, prasowanie a następnie przemieszczanie są za pomocą wózków widłowych do wyznaczonych boksów, które służą do czasowego przechowywania odpadów. Zauważone podczas segregacji odpady problemowe i o walorach surowców wtórnych segreguje się i deponuje w miejscu przeznaczonym do ich składowania.
W 2002 r. wywieziono z terenu miasta Lubania 9,7 tys. ton/rok odpadów, z czego odzyskano 41,89 ton makulatury; 50,74 ton stłuczki szklanej i 13,75 ton tworzyw sztucznych. Makulatura odbierana jest przez Fabrykę tektury w Jałowcu, szkło przekazywane jest do firmy "Recykling Centrum" Sp. z o.o. w Jarosławiu, a złom sprzedawany Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Lubaniu. Na początku 2001 roku zakupiono prasę do zgniatania tworzyw sztucznych. Tworzywa te zwłaszcza typu PET są gromadzone w specjalnych kontenerach na terenie CUO do czasu zebrania ich odpowiedniej ilości. Odpady sztuczne zostają rozdrobnione bądź sprasowane i przekazane Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "Master-Plast" w Jeleniej Górze w celu wtórnego wykorzystania. Opony oddawane przez przedsiębiorstwa oraz zbierane podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych są składowane na terenie Centrum a później sprzedawane Cementowni Gorażdże w Opolu.

Koszty działania systemu gospodarki odpadami


Opis systemu opłat ponoszonych przez mieszkańców oraz ich wysokość, w tym:
 1. miesięczne opłaty ponoszone na gospodarkę odpadami przez gospodarstwo domowe:19,47zł koszt utylizacji 1 Mg odpadów zmieszanych: 50,00 zł
 2. koszt pozyskania 1 Mg surowców wtórnych:
  • tworzywa sztuczne: 2.325,00 zł/Mg
  • szkło: 1.200,00 zł/Mg
  • makulatura: 1.668,00 zł/Mg
  • inne: - zł/Mg

Nakłady ponoszone przez gminę na gospodarkę odpadami - 196.197 zł
Nakłady ponoszone przez gminę w przeliczeniu na mieszkańca - ok. 8,26 zł/M.

Dokładny opis przebiegu rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów z podaniem kosztów (dotyczy gmin, które przeprowadziły rekultywację)


Rekultywacja wysypiska odpadów w Lubaniu, ul. Zgorzelecka

Wysypisko o powierzchni 6 ha eksploatowano w latach 1945-74. Od 1975 roku stanowiło nieużytek W 1984 roku opracowany został projekt makroniwelacji i odwodnienia terenu byłego wysypiska w celu rekultywacji terenu w kierunku stworzenia parku o charakterze leśnym, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - tworzenie nowych terenów zielonych.

Zadanie wykonywane jest etapowo. I etap rekultywacji w zakresie makroniwelacji terenu został wykonany w latach 1986-90. Wydatkowano kwotę 11 080 zł.
W 1995 roku akcją "775 drzew na 775-lecie miasta" rozpoczęto II etap zadania - zalesianie tego terenu, wysadzając 680 drzew na powierzchni 0,35 ha. Wiosną 1996 roku wysadzono dalsze 1000 sadzonek drzew Następnie w roku 1997 w ramach akcji "Zadrzewiajmy polski pejzaż" wysadzono 1800 drzew oraz uzupełniono ubytki z lat poprzednich. W ten sposób zalesiono 1 ha byłego wysypiska. Przez cały czas prowadzono pielęgnację nasadzeń, głównie przez niszczenie chwastów i wykaszanie trawy. W 1998 roku przygotowano do nasadzeń dalsze 4 ha byłego wysypiska poprzez wyrównanie istniejących wzniesień terenu, zniszczenie chwastów oraz nawiezienie ziemi pod nasadzenia.

Następnie nasadzono 16 tys. sadzonek drzew z gatunku: brzoza, buk czerwony i purpurowy, dąb czerwony, jawor, klon, kasztanowiec, olsza czarna, sosna czarna, wierzba, robinia, jarzębina. Poza tym w otulinie przyszłego parku posadzono 1000 sadzonek drzew niskich i krzewów typu: złotokap, śnieguliczka, karagana, żylistek, dereń. Przez cały czas prowadzona jest systematyczna pielęgnacja nasadzeń z I i II etapu na terenie 5 ha. Docelowo, w ramach III etapu przystąpi się do kształtowania parku, czyli do wytyczania alejek, usuwania drzew słabych i zbędnych, a nasadzania gatunków szlachetnych typu: surmia, platan, miłorząb.Ponieważ tworzenie parku na tak trudnym terenie wymaga systematycznej pracy rozłożonej w czasie i dość dużych nakładów finansowych przewiduje się, że zadanie zostanie wykonane do końca 2010 roku.

Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Nawojowie Łużyckim

W grudniu 2000 roku zamknięte zostało wysypisko odpadów komunalnych w Nawojowie Łużyckim, eksploatowane przez 25 lat. Tut. Urząd prowadzi systematyczne działania zmierzające do pełnej rekultywacji terenu byłego wysypiska w kierunku zieleń nieurządzona. W ubiegłym roku został wykonany projekt rekultywacji, który został zatwierdzony przez Starostę Lubańskiego decyzją Nr RŚ-6018-14/00 z 2.09.2002 r. Termin całkowitego zakończenia rekultywacji ustalony został na 31 grudnia 2007 roku. Ze względu na duży koszt rekultywacji tut. urząd będzie starał się o uzyskanie środków pomocowych na to przedsięwzięcie. Z tego samego powodu rekultywacja prawdopodobnie będzie przeprowadzona etapami. Aktualnie trwają rozmowy w celu pozyskania ziemi.

Ostatni monitoring przeprowadzony był w styczniu 2001 roku. Obecnie podpisaliśmy umowę z Zakładem Ochrony Środowiska "DECYBEL" w Jeleniej Górze na wykonanie kolejnych badań monitoringowych w zakresie programu monitoringu lokalnego - faza poeksploatacyjna zgodnie z rozporządzeniem Min. Środowiska z 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858). Badania te zostaną zakończone do końca sierpnia 2003 roku. Zgodnie z rozporządzeniem monitoring będzie prowadzony przez 30 lat.


Typy odpadów: Bioodpady, Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: dolnośląskie

« powrót