reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1212 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarka odpadowa w miasta Prudnik


Nie jest możliwym, na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego, całkowite uniknięcie powstawania odpadów. Dlatego też prawidłowa gospodarka odpadami, w tym komunalnymi, nabiera szczegolnego znaczenia.

Realizator

Urząd Miasta Prudnik
ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
Telefon: (77) 436 20 21;
email:um@prudnik.pl

Więcej informacji: http://www.prudnik.pl

Odpady komunalne stanowią poważny problem w każdej gminie. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592 z późn. zm.) oraz "Przepisy prawa miejscowego w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Prudnika" ustanowione uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV/487/01 z dnia 28.06.2001 r. określają zasady postępowania z odpadami, a w szczególności zasady usuwania odpadów z miejsc powstawania, a także wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniający ochronę życia ludzi oraz ochronę środowiska.

Ustawa definiuje odpady komunalne jako:
odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.


Bardzo ważnym jest, aby jak największa ich ilość była powtórnie wykorzystywana. Celowi temu ma służyć selektywna zbiórka odpadów. Segregację odpadów wymuszają też europejskie normy, przewidujące możliwość umieszczania na składowiskach tylko tych odpadów, których nie można już w żaden sposób wykorzystać. Polska składając akces przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej musi dostosować się do spełnienia europejskich norm postępowania z odpadami.

Sprawę selektywnej zbiórki odpadów Zarząd Miejski w Prudniku rozpatrywał już 2000r.
Niezbędne środki finansowe na wprowadzenie i rozpoczęcie procesu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2001 pozyskano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.

Dnia 11.05.2001 r zawarto umowę ze Starostwem Powiatowym w Prudniku na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki szkła, papieru i plastiku na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej miasta Prudnika (zasoby: spółdzielni mieszkaniowej, TBS i ZBK). Przed uruchomieniem całej akcji kosztem Gminy wydrukowano i rozdano bezpłatnie zarządcom nieruchomości, dzieciom i młodzieży 15 000 szt. folderów informacyjnych o selektywnej zbiórce odpadów (1 egzemplarz w załczeniu). Skierowano również list intencyjny do Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku o podjęcie powyższego tematu w placówkach oświatowych naszego regionu celem przybliżenia całej akcji wszystkim mieszkańcom gminy. W telewizji kablowej Naczelnik Wydziału Inwestycji,Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego inż. Józefa Ćwierz osobiście zapoznawała mieszkańców z podjętymi działaniami i demonstrowała urządzenia służące do selektywnej zbiórki odpadów. Pracownicy Wydziału biorą udział w apelach okolicznościowych, lekcjach wychowawczych lub konkursach tematycznych na temat gospodarowania odpadami.

Zakres selektywnej zbiórki oraz urządzenia do jej realizacji określa Uchwała Nr XXXIV/487/2001 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28.06.2001r w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prudnik.
Zgodnie z w/w uchwałą:
 1. na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej do selektywnej zbiórki służą oznakowane pojemniki o kolorystyce:
  • pojemniki na papier - w kolorze niebieskim
  • pojemniki na szkło - w kolorze zielonym
  • pojemniki na plastik - w kolorze żółtym

 2. na terenach zabudowy jednorodzinnej zestawy wieszakowo-workowe o kolorystyce:
  • worki na papier - w kolorze niebieskim
  • worki na szkło - w kolorze zielonym
  • worki na plastik - w kolorze żółtym

Na zakup, ustawienie w wyznaczonych miejscach i przekazanie do użytku zestawów pojemników do zbiórki odpadów przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano ofertę firmy "TORKONSTAL" Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe w Prudniku.

Dnia 19.09.2001 r. Gmina Prudnik przejęła do użytkowania 33 zestawy pojemników metalowych o poj.1,5m3każdy(po trzy w każdym zestawie) typu HDS - 1500. Łącznie 99 szt. pojemników.

Dnia 03.09.2001 r. zawarto ze Starostwem Powiatowym kolejną umowę na dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 • zakupu zestawów składających się z wieszaka drewnianego i trzech worków plastikowych dla każdej posesji indywidualnej (w ilości 1 300 zestawów);

 • obsługę całego systemu selektywnej zbiórki t. j.: zestawów pojemników typu HDS oraz wieszaków od dnia 01.10.2001 do 31.12.2001 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę, którym został Zakład Usług Komunalnych w Prudniku.
Zadaniem objęto:
 • zakup wieszaków i worków dla mieszkańców posesji indywidualnych oraz odbiór odpadów z tych posesji w cyklu jednomiesięcznym (bezpłatny wywóz max. 9 worków w ciągu 3-ech miesięcy);
 • obsługę zestawów pojemników metalowych HDS-1500 z terenu miasta Prudnika wg potrzeb (przynajmniej 1 raz w miesiącu);
 • zagospodarowanie zebranych odpadów.

Wymiernym efektem prowadzonej akcji w okresie wspomnianych trzech miesięcy są zebrane w sposób selektywny następujące odpady, w ilościach:
 • makulatura - 5 645 kg

 • szkło różnokolorowe - 14 ton

 • plastik (pet biały) - 54 m3

 • plastik (pet niebieski) - 8,4 m3

 • plastik (pet zielony) - 6,8 m3

 • plastik (pet pozostały) - 7,0 m3

 • opakowania plastikowe - 6,5 m3

Celem kontynuacji rozpoczętego procesu selektywnej zbiórki w roku 2002, dnia 4.01.02 odbył się przetarg na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawcą powyższej usługi został ponownie ZUK ? Prudnik. Środki na realizację zadania zabezpieczono w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przedmiotem zamówienia objęto zbiórkę odpadów z terenu miasta Prudnika i placówek oświatowych:
 • w oparciu o 33 zestawy metalowych pojemników HDS, wg harmonogramu, min. 2 razy w miesiącu. Koszty zakupu dodatkowych pojemników i ich obsługa ujęta jest w ramach powyższego zadania.

 • na posesjach indywidualnych zbiórka w oparciu o zestawy (wieszak i trzy worki plastikowe na papier, szkło i plastik) z częstotliwością jeden raz w miesiącu i w terminach określonych w harmonogramie

Wykonawca zobowiązany jest:
 1. do przygotowania i dostarczenia mieszkańcom worków oraz harmonogramu odbioru surowców wtórnych

 2. wydanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców Prudnika folderu informującego o prowadzonej selektywnej zbiórce, w ilości 15 000 szt.,

 3. informowanie społeczności Prudnika poprzez lokalne środki masowego przekazu o sposobie, efektach i przebiegu funkcjonowania zbiórki odpadów,

 4. zorganizowanie konkursu tematycznego w ramach organizacji ?Rajdu Malucha?, celem popularyzacji selektywnej zbiórki odpadów,

 5. wyposażenia zainteresowanych placówek oświatowych w zestawy wieszakowo - workowe na terenie miasta i gminy Prudnik oraz ich zapewnienie efektywnej i sprawnej obsługi.

Efektem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w 2002r było wysegregowanie :

 • 18,83 ton papieru,
 • 11,90 ton plastiku,
 • 54,90 ton szkła mieszanego.

Ze względu na osiągnięcie dobrego (jak na polskie warunki) wyniku w zakresie wysegregowanych odpadów, po przeprowadzonej procedurze przetargowej w grudniu 2003r Gmina Prudnik w dniu 02.01.2003r ponownie zawarła umowę na obsługę systemu segregacji na 2003r. Usługodawcą została prudnicka spółka ZUK.
Przedmiot zamówienia obejmował zbiórkę odpadów z terenu miasta Prudnika i placówek oświatowych:
 • w oparciu o 44 zestawy metalowych pojemników HDS, wg harmonogramu, min. 2 razy w miesiącu

 • na posesjach indywidualnych zbiórka w oparciu o zestawy (wieszak i trzy worki plastikowe na papier, szkło i plastik) z częstotliwością jeden raz w miesiącu i w terminach określonych w harmonogramie

Ich obsługa ujęta jest w ramach powyższego zadania.
Wykonawca zobowiązany jest:
 1. do przygotowania i dostarczenia mieszkańcom worków oraz harmonogramu odbioru surowców wtórnych;

 2. informowanie społeczności Prudnika poprzez lokalne środki masowego przekazu o sposobie, efektach i przebiegu funkcjonowania zbiórki odpadów;

 3. wyposażenia zainteresowanych placówek oświatowych w zestawy wieszakowo - workowe na terenie miasta i gminy Prudnik oraz ich zapewnienie efektywnej i sprawnej obsługi.

W roku 2003 wyselekcjonowanych odpadów zebrano:
 • szkła - 79,5 t;
 • plastiku - 22,9 t;
 • papieru - 10,9 t.

Wszystkie w/w działania odbywają się przy udziale i kontroli ze strony merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku.
10 stycznia 2004 r odbył się przetarg na obsługę systemu selektywne zbiórki odpadów w roku bieżącym. Obsługę systemu w dalszym ciągu prowadzić będzie Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik ul. Przemysłowa 1.
W związku z obowiązkiem sporządzenia gminnego planu ochrony środowiska, gmina nasza przygotowuje się do wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenach wiejskich.


Typy odpadów: Papier, Szkło, Metale, Tworzywa
Lokalizacja: opolskie

« powrót