reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1213 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Odpady – nie zapomnij o złożeniu sprawozdań!


25 stycznia 2011

Ministerstwo Środowiska przypomina – zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za 2010 r. Sprawdź, kto i jakie sprawozdanie powinien złożyć w pierwszym kwartale tego roku.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zobowiązany do przedłożenia Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska sprawozdań o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy (o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) oraz o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy również zbierających zużyty sprzęt, którzy przekazują zestawienia na temat masy zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Prowadzący zakłady przetwarzania zobowiązani są natomiast do przedłożenia Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie zawierającego informację o: masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, a także rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

Z kolei prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku powinni przedłożyć zestawienie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy także organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które przedkładają Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska sprawozdania o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju.

Sprawozdanie składają również wprowadzający sprzęt. Powinno ono zawierać odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu informację o wysokości należnej opłaty produktowej.

W/w sprawozdania za okres od 1 lipca do 31 grudnia należy złożyć do dnia 15 marca. Obowiązki te reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Do 31 stycznia przedsiębiorcy prowadzący strzępiarkę powinni przekazać Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska zbiorczą informację dotyczącą danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także wyniki próby strzępienia. Pierwsza zbiorcza informacja składana będzie w 2012 r. i dotyczyć będzie danych za 2011 rok. Natomiast prowadzący stację demontażu są zobowiązani do 15 lutego sporządzić roczne sprawozdanie – dotyczy to sprawozdań za 2010 rok.

Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu za rok 2011 i kolejne sprawozdanie będą składać do 15 marca. Ponadto wprowadzający pojazd składają Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci. Sprawozdanie należy złożyć do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Powyższe kwestie reguluje ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Baterie i akumulatory

Wprowadzający baterie lub akumulatory mają obowiązek przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, a także wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę i rocznych sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

Wprowadzający baterie lub akumulatory przenośne przekazują dodatkowo sprawozdanie obejmujące informacje o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, jak również roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Z kolei na zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory spoczywa obowiązek sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania dotyczy także prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Powinno ono zawierać informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, a także osiągniętych poziomach recyklingu.

Ponadto sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych składają marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokościach pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Powyższe dane należy przedstawić do 15 marca następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Obowiązki w tym zakresie regulowane są przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Odpady

Posiadacze odpadów prowadzący ewidencję odpadów są zobowiązani do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Wytwórcy komunalnych osadów ściekowych powinni natomiast przedstawić zbiorcze zestawienia danych, wyodrębnione dla wytwórcy komunalnych osadów ściekowych. Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć do 15 marca. Obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Opakowania

Do 31 marca przedsiębiorcy wytwarzający, importujący oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach lub produktów wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a także działające w imieniu przedsiębiorców organizacje odzysku są zobowiązane do przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdania rocznego. Powinno ono zawierać informacje o ilości i masie opakowań i produktów wprowadzonych na rynek krajowy, a także dane o poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadach opakowaniowych i poużytkowych z podziałem na ich poszczególne rodzaje oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu, a także o ewentualnej należnej opłacie produktowej. Obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Z kolei producenci, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań oraz eksporterzy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań i produktów w opakowaniach są zobowiązani do przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku. Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, należy złożyć do dnia 31 marca.