reklama: depilacja laserowa Opole | kwas hialuronowy dermologic | koktajle do mezoterapii |

Elektrośmieci Szkło Papier Metale Baterie Niebezpieczne Bioodpady Samochodowe recykling - menu


Reklama:Salon kosmetyczny Opole usuwanie zmarszczek opole koktajle do mezoterapii Szukasz dla suchej skóry i cery kremu nawilżającego? Sprawdź kwas hialuronowy dermologic. Jeśli masz suchą skórę wypróbuj krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Nie ma nic lepszego dla nawilżenia Twojej skóry.

spływy kajakowe Mała Panew opolskie | kajaki Mała Panew

Cierpisz na brak włosów, przerzedzone włosy na głowie. Skorzystaj ze sposobu na włosy: mikropigmentacja skóry głowy Odwiedź miejsce, w którym znajdziesz rozwiązanie na problemy skóry głowy i włosów. mikropigmentacja głowy Klinika Włosa- to miejsce, gdzie twoje włosy odżyją. |
 

Szukaj:

Aktualności

Ankieta

Co, według Ciebie, oznacza pojęcie *zrównoważony rozwój*?1213 odpowiedzi na pytanie
pozostałe ankiety
Serwis zbudowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ministerstwo środowiska odpowiada


15 listopada 2010

Gminy będą miały rok na przejęcie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami – wyjaśnia ministerstwo środowiska. Do końca 2011 r. będą musiały określić wysokość opłaty śmieciowej oraz zorganizować przetargi na odbiór odpadów.

Publikujemy odpowiedzi ministerstwa środowiska na wybrane pytania czytelników Serwisu Samorządowego PAP, na które nie udało się odpowiedzieć prof. Andrzejowi Kraszewskiemu podczas czatu.

Grafi75: Kiedy wejdą w życie przepisy związane z odpadami? Ile czasu będą miały gminy na dostosowanie się do nowych wymagań?
- Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, nastąpi w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy. W terminie tym gminy przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez podjęcie stosownych uchwał wprowadzających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zorganizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych.

Tadeusz Jurkiewicz: Na czym polega wskazywana przez Ministerstwo Środowiska w założeniach do ustawy oucip niegotowość niektórych gmin do przyjęcia unijnych narzędzi i mechanizmów zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi?
Biorąc pod uwagę zróżnicowanie terytorialne, gęstość zaludnienia w poszczególnych gminach, a także kondycję ekonomiczną oraz warunki organizacyjne, należy zauważyć, że każda gmina będzie wdrażała system gospodarowania odpadami komunalnymi w indywidualny sposób, zapewniając realizację zadań nałożonych na wszystkie gminy. Jednak, wariant umożliwiający gminom możliwość dokonania wyboru, a tym samym docelowego dostosowania się do nowego systemu nie został przyjęty przez Radę Ministrów.

W związku z powyższym, wszystkie gminy w Polsce, w jednym czasie, będą obowiązane do wprowadzenia systemu. Zakłada się, że do roku 2012 nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie obowiązywał w każdej gminie.

Piotr Rymarowicz: Czy dla przeciwdziałania monopolizacji rynku usług w zakresie wywozu odpadów, gotów jest Pan wprowadzić ustawowy obowiązek podziału firm komunalnych na „przewozowe” i „składowiskowe”?
- Wszyscy przedsiębiorcy działający na rynku gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw są traktowani jednakowo i będą obowiązani spełniać te same kryteria.

Należy zaznaczyć, że w drodze rozporządzenia zostaną określone wymagania techniczne, które wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą przystąpić do organizowanego przez gminę przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, będą obowiązani spełniać. Ponadto, na przedsiębiorcach będzie spoczywał obowiązek składania kwartalnych sprawozdań z realizacji powierzonych im zadań. Na tych przedsiębiorców, którzy nie realizują swoich obowiązków z zakresu gospodarki odpadami lub realizują je w sposób niezgodny z przepisami ustawy, będą nakładane administracyjne kary pieniężne.

Należy również zaznaczyć, że firmy będą wykonywały określone usługi, tzn. będą odbierały i transportowały odpady do miejsc ich zagospodarowania, a tam na zasadach przyjętych w przepisach z zakresu gospodarki będą zagospodarowywane. Firmy zostaną przepisami prawa zobowiązane do kierowania odpadów do instalacji działających w ramach regionów, a składowanie odpadów jest ostateczną metodą ich zagospodarowania.

monika: Co z pozostałymi odpadami, głównie z budów i remontów? To one trafiają głównie do lasu a urząd nie kontroluje ani budowy ani firm, które mają zezwolenia.
- W przyjętych założeniach proponuje się wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych zarówno na właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także na gminy, co powinno przyczynić się do zmniejszenia skali tego zjawiska.

W szczególnych przypadkach braku realizacji zadań nałożonych na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zostanie on wykreślony z rejestru działalności regulowanej, co tym samym oznacza, że nie będzie on mógł prowadzić działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez okres 3 lat.

Jednocześnie przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą obowiązani do składania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia przez tego przedsiębiorcę działalności, kwartalnego sprawozdania, w którym zostaną zawarte informacje o:
a) masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych;
b) sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
c) nazwie instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone;
d) liczbie obsłużonych właścicieli nieruchomości;
e) realizacji innych zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi powierzonych przez gminę.

Pozwoli to na bieżące kontrolowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

Jedrek z Zielonej Góry: KPGO zakładał, że do końca 2010 roku powstaną Regiony Gospodarki Odpadami. W moim województwie o tym nic konkretnego nie wiadomo, nie słyszałem aby w innych województwach było inaczej. Czy to oznacza, że kolejny Krajowy Plan pozostaje na papierze?
- Zgodnie z Kpgo 2010 zadanie "Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujące działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Kpgo 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, w tym budowę regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zzo) wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania zzo)" zostało wyznaczone do realizacji do końca 2013 r. przez rady gmin. Proces ten jest zatem w trakcie realizacji.

wojtekk: Czym tłumaczyć antyreformatorskie stanowisko MSWiA?
- MSWiA podobnie jak wszystkie pozostałe resorty zgłasza swoje uwagi i propozycje zmian do projektowanych przepisów w ramach swoich kompetencji i podobnie jak w przypadku pozostałych uwag są one z resortem uzgadniane.

Eko_Obywatel: W założeniach do ustawy raz mówi się o terminie 16 lipca 2010, drugim razem o 31 grudnia 2010 roku – jako o terminie osiągnięcia ograniczenia deponowania bioodpadów na składowiskach. Który termin jest więc zobowiązujący?
- Termin 16 lipca 2010 r. dotyczący ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynika z art. 5 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. UE L 182 z 16.07.1999 r., str. 1 – 19, z późn. zm.).

Jednakże biorąc pod uwagę sposób realizacji i rozliczanie obowiązków w Polsce (rok kalendarzowy) w obecnie obowiązującej ustawie o odpadach przyjęto datę 31 grudnia 2010 r.

Eko_Obywatel: Ile polskich gmin osiągnie w terminie unijny standard w zakresie stopnia ograniczenia deponowania bioodpadów na składowiskach? Czy są to te gminy o których mówi UOKiK w „założeniach”, że „obecny model konkurencji na rynku działa w nich poprawnie”?
- W przyjętych przez RM założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw nakłada się na gminy obowiązek osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. Obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich gmin w Polsce.

Jednocześnie należy podkreślić, że w drodze rozporządzenia zostaną wyznaczone roczne poziomy, które gminy będą obowiązane osiągnąć. W przyjętych założeniach zostały wskazane sposoby organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tak aby wszystkie gminy mogły wywiązać się z nowych obowiązków, w tym również z obowiązku ograniczenia deponowania na składowiskach odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Andrzej_Bartoszkiewicz: Czy żenujący poziom segregacji odpadów i tylko 8% efekt ekologiczny sortowni odpadów, a także opór społeczny wobec spalarni, nie skłania do wdrożenia Systemu EKO AB, który jest w pełni przetestowany w Płocku, a jego efekty przewyższają systemy zachodnie?
- Proponowane w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw rozwiązania systemowe wyznaczają cele, które gminy są obowiązane osiągnąć, a nie sposób ich realizacji.

Zakłada się, że wprowadzenie segregacji odpadów u źródła pozwoli zmniejszyć ilość odpadów ulegających biodegradacji, a także zwiększyć poziomy odzysku i recyklingu na poziomie całego kraju. Jednocześnie należy zaznaczyć, że proponuje się wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych za brak realizacji zadań nałożonych na wszystkie podmioty biorące udział w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, gminy, a także prowadzących instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, co tym samym powinno przyczynić się do rzetelnego wykonywania powierzonych tym podmiotom zadań.

Ekolog: Jak długo utylizacja odpadów poprzez składowanie będzie w Polsce podstawową metodą. Czy lobby firm wywozowych wciąż będzie blokować powstawaniu i budowaniu zakładów MBA lub zakładów utylizacji termicznej?
- Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nakłada się na gminy obowiązek osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu oraz redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.

Ponadto przyjęto, że gminy realizując swój obowiązek budowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych będą organizowały przetargi na wybór podmiotu, który będzie budował i eksploatował taką instalację. Należy podkreślić, że przetarg ten będzie odbywał się zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Budowa i eksploatacja regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów będzie mogła również odbywać się na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.).

Zapis czatu z ministrem Kraszewskim

Źródło: PAP

« powrót